вівторок, 13 березня 2018 р.

Реалізація концепції національно – патріотичного виховання на уроках інформатики.

Тема: “Реалізація концепції національно – патріотичного виховання на уроках інформатики.”
Мета: навчання курсу «Інформатика» є формування і розвиток предметної ІКТ-компетентності та ключових компетентностей для реалізації творчого потенціалу учнів і їх соціалізації у суспільстві, що забезпечить готовність учнів до активної життєдіяльності в умовах інформаційного суспільства та їх спроможність стати не лише повноцінними його членами, а й творцями сучасного суспільства.
Завдання:
1.  формувати усвідомлене ставлення до Батьківщини, її минулого, сьогодення та майбуття на основі історичних цінностей;
2.  розвивати громадянську і національну самосвідомість учнів;
3.  розвивати і поглиблювати знання про історію та культуру 
рідного краю;
4.  удосконалювати існуючу систему цивільно-патріотичного виховання 
через навчання інформатики;
5.  розвивати правове поле через уроки інформатики;
6.  активно використовувати краєзнавчий матеріал.
Тип уроку: формування знань і вдосконалення вмінь та навичок.
Обладнання: MS Power Point, Paint.
Хід уроку:

І Організаційний етап:

Організація класу. Створення емоційного фону.

ІІ Мотивація навчальної діяльності:

Постановка проблеми: Справжнім громадянином може бути лише та людина, яка любить Батьківщину, готова не тільки примножувати її багатства, а й оберігати честь і славу, а за необхідності – віддати життя за її незалежність і свободу.Патріотичне виховання належить до пріоритетних напрямів національної системи виховання і включає в себе формування в особистості любові до Батьківщини, національної самосвідомості й гідності, виховання дбайливого ставлення до рідної мови, культури, традицій; формування відповідальності за природу рідної країни.Теорію виховання в дітей і молоді патріотизму розробляли українські педагоги Г.Ващенко, О.Духнович, І.Огієнко, С.Русова, Я.Ряппо, Г.Сковорода, В.Сухомлинський, К.Ушинський та інші.Український педагог К.Ушинський вважав, що наукова система знань про Батьківщину, історію, культуру, духовність і державністьрідного народу має найбільший пізнавально-виховний потенціал. Тому під час вивчення кожної з тем інформатики як навчальногопредмета педагоги нашої школи звертають увагу учнів на вкладукраїнських учених у розвиток інформаційних технологій. Наприклад, під час засвоєння теми "Історія розвитку обчислювальноїтехніки" особлива увага звертається на такі факти: вперше у Радянському Союзі – саме в Києві – у 1951 році під керуванням професора С.О.Лебедєва було введено в експлуатацію ЕОМ (електроннуобчислювальну машину); український вчений В.М. Глушков є фундатором наукової школи кібернетики тощо.Важливим напрямом патріотичного виховання вважається використання на уроках елементів українознавства – вивчення культури, побуту, звичаїв, традицій, обрядів, які містять у собі високі моральні цінності, збагачені тисячолітнім досвідом мудрості народу, мають моральний потенціал, спрямований на виховання особистості.

ІІІ Засвоєння знань і вмінь:

При засвоєнні знань та набуття навичок роботи в графічному редакторі Paint використовуються "Українські орнаменти". Тут учням розповідається про значення символів українських орнаментів, показуються відеофільми та презентації про малювання писанок (із супроводом українських народних пісень), а потім учні на практичних роботах малюють писанки, рушники, килими, відтворюючи запропоновані орнаменти, або самі створюють орнаменти (завдання для творчих дітей).


Орнамент у графічному редакторі
Ескіз та розпис писанки

Оскільки основною умовою реалізації змістових ліній технологічного компонентає інтегрована проектно-технологічна й інформаційна діяльність, доцільним є впровадження проектних технологій на уроках.У процесі вивчення тем "Комп’ютерні презентації та публікації", учням пропонується розробити проект у відповідному середовищі українознавчоїтематики.Для створення проекту учням потрібно відшукати інформацію як текстову (статистичну, описову, вірші), так і графічну (світлини, малюнки); дібрати музичний супровід; на цій основі розробити проект, використовуючи можливості відповідного середовища.


Слайди з учнівських проектів
Працюючи над проектами, учні розробляють стратегію подолання певної проблеми чи поліпшення життя громади.Одним із головних напрямків є співробітництво. Працюючи в парах такомандах, виконуючи завдання соціальних проектів, учні розвивають свої комунікативні вміння – уміння спілкуватися і розв’язувати конфліктні ситуації через діалог, такт, уміння відстоювати свою точку зору, уміння встановлювати контакти, виступати перед публікою тощо.

ІV Підбиття підсумків: 

Під час проведення уроків інформатики ефективно діє система патріотичного виховання, яка сприяє формуванню духовно багатої, розвиненої, творчої особистості, справжнього громадянина України.

ІV Домашнє завдання: 

Створити проект на тему: «Зимові свята в Україні».


Список використаних джерел: 

1.https://www.narodnaosvita.kiev.ua/?page_id=5942.https://super.urok-ua.com/prezentatsiya-ta-dopovid-realizatsiya-kontseptsiyi-natsionalno-patriotichnogo-vihovannya-na-urokah-informatiki/.

неділя, 27 листопада 2016 р.

Посадові інструкції


Посадова інструкція


Затверджено
     Наказ директора школи
     від «___» __________ 20__р. № ___
     Директор:
     _______   __________________
     (підпис)             (прізвище, ініціали)

Посадова інструкція № ____
завідуючого кабінетом інформатики
___________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

Загальноосвітня школа
І-ІІІ ступеня № ___

І. Загальні положення
1.1. Дана посадова Інструкція розроблена на підставі тарифно-квалі­фікаційної характеристики вчителя інформатики, завідуючого кабінетом. При її складанні враховані рекомендації з організації охорони праці в навчальних закладах Міністерства освіти і науки України.
1.2. Учитель інформатики і завідуючий кабінетом інформатики призначаються і звільняються з посади директором школи.
1.3. У своїй діяльності вчитель інформатики і завідуючий кабінетом інформатики керуються Конституцією України і законами України, указами Президента України, рішеннями Кабінету Міністрів України, органів управління освіти всіх рівнів з питань освіти і виховання учнів, правилами і нормами охорони праці, техніки безпеки і протипожежного захисту, Статутом школи (правилами внутрішнього розпорядку, нака­зами і розпорядженнями директора школи, посадовою інструкцією), трудовою угодою (контрактом).
1.4. Учитель інформатики повинен мати вищу освіту. Учитель інформатики повинен дотримуватись Конвенції про права дитини.

IIЗавдання та обов'язки
Завідуючий кабінетом інформатики і вчитель інформатики:
2.1. Організовує поповнення кабінету обладнанням, приладами та іншими матеріалами, приймає матеріальні цінності (крім меблів) під відповідальність на збереження, забезпечує зберігання підзвітного майна, бере участь в інвентаризації та списуванні майна кабінету.
2.2. Планує, здійснює навчання, виховання й розвиток учнів як особис­тостей.
2.3. Забезпечує умови для засвоєння ними навчальних програм з Інформатики на рівні обов'язкових державних вимог.
2.4. Проводить індивідуальну, позакласну роботу з інформатики.
2.5. Вимагає від учнів дотримання навчальної дисципліни, Статуту школи.
2.6. Контролює забезпечення здорових і безпечних умов навчання та праці на заняттях.
2.7. Розміщує комп'ютерну техніку, стенди в кабінеті у відповідності і правилами і нормами охорони праці і виробничої санітарії.
2.8. Систематично проводить інструктажі з учнями з охорони праці І а безпеки життєдіяльності під час навчальних занять з обов'язковою реєстрацією в класному журналі та "Журналі реєстрації інструктажів з питань охорони праці для учнів".
2.9. Щорічно розробляє заходи з охорони праці для включення їх в Угоду з охорони праці.
2.10. Перевіряє знання і виконання учнями правил та інструкцій з охорони праці. Розробляє і переглядає один раз на три роки інструкції з охорони праці, подає їх на затвердження директору.
2.11. Проводить ретельну перевірку підготовки машин та своєчасне розслідування і облік нещасних випадків, пов'язаних з роботою учнів у кабінетах, вживає заходи щодо усунення причин, що призвели до нещас­ного випадку.
2.12. Допускає у визначеному порядку на заняття представників ди­рекції школи.
2.13. Заміняє на уроках тимчасово відсутніх вчителів згідно з розпо­рядженням заступника директора з навчально-виховної роботи.
2.14. Бере участь в роботі педагогічної ради школи і нарадах, які проводяться дирекцією школи.
2.15. Чергує в школі у відповідності з графіком чергувань на перервах між уроками, а також за 20 хв до початку і протягом 20 хв після закін­чення занять.
2.16. Проходить періодичне медичне обстеження.
2.17. Дотримується етичних норм поведінки в школі, побуті, в громад­ських місцях, які відповідають соціальному статусу вчителя.

IIIПрава
Учитель інформатики і завідуючий кабінетом інформатики мають право на:
3.1. Управління школою в порядку, передбаченому Статутом школи.
3.2. Вільний вибір форм, методів, засобів навчання, виявлення педаго­гічної ініціативи.
3.3. Проведення уроків у кабінетах інформатики.
3.4. Захист професійної честі та гідності.
3.5. Підвищення кваліфікації і перепідготовку.
3.6. Індивідуальну педагогічну діяльність.
3.7. Атестуватися на добровільній основі на відповідну кваліфікаційну категорію і одержувати її у випадку успішного проходження атестації

IVВідповідальність
Учитель інформатики (завідуючий навчальним кабінетом інформатики)
4.1. Несе відповідальність за збереження життя і здоров'я учнів на уроках інформатики, реалізацію не в повному обсязі навчальних програм у відповідності з навчальним планом і розкладом навчального процесу, порушення прав і свобод учня.
4.2. Несе безпосередню відповідальність за безпечний стан робочих місць, обладнання, приладів, інструментів, належний санітарний стан приміщення.
4.3. Відповідальність за проведення інструктажів з охорони праці та безпеки життєдіяльності, а також записів в класному журналі та "Журналі реєстрації інструктажів з питань охорони праці для учнів".
4.4. За застосування як методу виховання фізичного чи психічного насильства над особою учня, а також скоєння іншого аморального вчинку вчитель може бути звільнений з посади відповідно до трудового законодавства і Закону України "Про освіту". Звільнення за такий вчинок не є заходом дисциплінарного покарання.
4.5. За порушення правил пожежної безпеки, охорони праці, сані­тарно-гігієнічних норм при організації навчально-виховного процесу, за не виконання без поважних причин Статуту і Правил внутрішнього трудового розпорядку школи, законних розпоряджень директора школи, посадових обов'язків учитель інформатики несе дисциплінарну і мате­ріальну відповідальність у порядку і в межах, визначених трудовим і цивільним законодавством.

VПовинен знати
5.1. Для вирішення педагогічних, науково-методичних знань учитель інформатики (завідуючий кабінетом інформатики) повинен мати знання в обсязі відповідної вищої освіти.
Повинен знати:
5.2. Основні напрямки і перспективи розвитку освіти, Закон України про освіту, інші законодавчі і нормативно-правові акти та документи з питань навчання та виховання, державну мову відповідно до чинного законодавства про мови України, нормативні документи з питань безпеки життєдіяльності учасників навчально-виховного процесу.
5.3. Правила техніки безпеки, виробничої санітарії, гігієни праці, протипожежної безпеки та електробезпеки.
5.4. Способи надання першої медичної допомоги при нещасних випадках.
5. 5. Способи підключення приладів до електричного струму та відключення електричного струму в кабінеті у разі необхідності.
5.6. План евакуації учнів з кабінету в разі виникнення пожежі, правила користування засобами пожежегасіння та правила внутрішнього трудового розпорядку.
5.7. Особливості змісту навчальних програм з інформатики.
5.8. Норми оцінювання знань, умінь і навичок учнів.
5.9. Вимоги до ведення навчальної документації школи.
5.10. Основні теорії методів навчання, їх класифікацію.
5.11. Зміст і засоби оптимізації процесу навчання.
5.12. Психологічні основи диференційованого навчання.
5.13. Сутність уроку як основної форми процесу навчання і виховання.
5.14. Підходи до вибору форм, засобів і методів навчання з урахуванням конкретних умов.
5.15. Основи формування системності знань школярів.
5.16. Особливості функціонування учнівського колективу як засобу виховання школярів.
5.17. Педагогічні основи учнівського самоврядування в школі.
5.18. Методику підготовки, проведення й аналізу виховних заходів І а роботи з батьками.
5.19. Сучасні методики навчання інформатики.
5.20. Основну і додаткову літературу, першоджерела з інформатики.
5.21. Форми і методи вдосконалення педагогічної майстерності, уза­гальнення педагогічного досвіду.

VIКваліфікаційні вимоги
Учитель інформатики і завідуючий кабінетом інформатики повинен мати відповідну вищу освіту:
6.1. Володіти сучасними формами, методами організації навчально-виховного процесу. Проявляти ґрунтовну професійну компетентність.
6.2. Забезпечувати свідому дисципліну школярів на уроках, під час проведення практичних робіт.
6.3. Забезпечувати результативність та якість своєї праці.
6.4. Раз на 5 років проходити навчання на курсах підвищення кваліфікації з предмету і раз на 3 роки - з безпеки життєдіяльності з наступною атестацією і присвоєнням III групи допуску з електробезпеки до 1000 В.

VIIВзаємовідносини (зв'язки за посадою)
Учитель інформатики і завідуючий кабінетом інформатики:
7.1. Працює в режимі тижневого навантаження, передбаченого нака­зом директора школи на початок навчального року.
7.2. Уроки проводить згідно з розкладом уроків, замінює у встанов­леному порядку тимчасово відсутніх вчителів на умовах погодинної оплати і згідно з тарифікацією.
7.3. Дотримується правил внутрішнього розпорядку щодо організації робочого часу і його використання в навчальному закладі.
7.4. Виконує накази директора школи, рішення педагогічної ради, що стосуються його посадових обов'язків, та організації навчально-виховного роботи.
7.5. Одержує від дирекції школи матеріали нормативно-правового організаційно-методичного характеру, знайомиться з відповідними документами.
7.6. Систематично обмінюється інформацією з питань, які входять. до його компетентності, з дирекцією школи та педагогічними працівниками.
7.7. У період канікул, які не співпадають з відпусткою, залучається дирекцією школи до педагогічної, методичної чи організаційної роботи в межах часу, який не перевищує навантаження до початку канікул. Графік роботи завідуючого кабінетом затверджується наказом директора школи.

Розроблено:
Заступником директора,
який відповідає за організацію
роботи з безпеки життєдіяльності               _________ ___________________
                                                                            (підпис)        (прізвище, ініціали)
Погоджено:
Заступником директора з АГР                    _________ ___________________
                                                                            (підпис)        (прізвище, ініціали)
Головою комісії з питань
охорони праці і техніки безпеки                  _________ ___________________
                                                                             (підпис)        (прізвище, ініціали)
Посадову інструкцію отримав(ла)
і з її змістом ознайомлений (а)                    _________ ___________________
                                                                            (підпис)       (прізвище, ініціали)
______________________________________
(назва установи, організації)

ЗАТВЕРДЖУЮ:

_______________________________________
(уповноважена особа)

_______________________________________
(ПІБ, підпис)

_________________ року
ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ ІНЖЕНЕРА (СИСТЕМНОГО АДМІНІСТРАТОРА) ШКОЛИ
I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1. Інженер призначається і звільняється від посади директором школи.
2. На посаду інженера приймаються особи з вищою освітою і стажем роботи за спеціальністю не менше року.
3. Інженер підпорядковується директору школи, заступнику директора з інформатизації освітнього процесу.
4. Інженер керується у своєї роботі:
- Законодавством України; 
- правилами і нормами охорони праці, техніки безпеки і протипожежного захисту;
- також статутом і локальними правовими актами школи (в тому числі правилами внутрішнього трудового розпорядку, наказами і розпорядженнями директора, цією посадовою інструкцією);
- трудовим договором.
5. _________________________________________________________________.
6. _________________________________________________________________.
II. ПОСАДОВІ ОБОВ'ЯЗКИ
Інженер виконує наступні посадові обов'язки: 
1. Забезпечення суворого дотримання трудової і виробничої дисципліни, здійснення організаторської роботи, спрямованої на її зміцнення, усунення втрат робочого часу, раціональне використання трудових ресурсів, формування стабільного трудового колективу, створення сприятливих умов роботи школи; своєчасне застосування заходів впливу до порушників трудової дисципліни з урахуванням думки трудового колективу.
2. Неухильне дотримання законодавства про працю, правил охорони праці.
3. Виконання доручень директора школи та заступника директора з інформатизації освітнього процесу у встановлений термін.
4. Виконання правил і норм охорони праці, техніки безпеки і протипожежного захисту, забезпечення охорони життєдіяльності і здоров'я учнів.
5. Планування своєї роботи, систематичне підвищення своєї професійної кваліфікації.
6. Участь у забезпеченні функціонування школи при виникненні різних надзвичайних ситуацій.
7. Здійснення робіт по технічному забезпеченню інформатизації школи:
- створення і розвиток внутрішкільний мережі, що охоплює всі підрозділи школи;
- виконання робіт з придбання, обслуговування, ремонту, вдосконаленню технічних засобів, поповнення витратних матеріалів;
- забезпечення збереження та працездатності технічних засобів, планування своєчасного оновлення обладнання;
8. Супровід та модернізація автоматизованої інформаційно-керуючої системи школи.
9. Виявлення потреб адміністрації школи в програмних засобах.
10. Технічний супровід обладнання:
- профілактичне обслуговування комп'ютерів і перевірка технічного стану обладнання (тестування);
- усунення дрібних несправностей технічних засобів;
- організація своєчасного і якісного ремонту техніки через організації, з якими укладено договори про технічне обслуговування;
- виявлення потреб школи в програмно-технічних засобах та витратних матеріалах;
- здійснення інсталяції мережного (операційного та прикладного програмного забезпечення;
- забезпечення стійкої і безперебійної роботи локальної мережі;
- забезпечення безпеки при роботі в мережі Інтернет;
- обслуговування користувачів локальної мережі (створення доменних імен та поштових скриньок);
- впровадження та обслуговування сучасних технічних і програмних засобів;
- підтримка роботи локальної мережі школи та інтернет-серверу.
11. Забезпечення надійного зберігання інформації, її своєчасне резервне копіювання та відновлення.
12. Здійснення своїх функцій згідно з посадовою інструкцією і в обсязі, встановленому трудовим законодавством.
13. Підтримка працездатності серверів, їх адміністрування.
14. Антивірусний захист комп'ютерів, мережі, сервера.
15. Забезпечення стійкої і безперебійної роботи локальної мережі.
16. Забезпечення безпеки даних при роботі в мережі Інтернет.
17. Забезпечення консультації і технічної підтримки вчителів школи при роботі з локальною мережею та ресурсами мережі Інтернет.
18. Здійснення технічного обслуговування шкільного сайту і консультації фахівців, відповідальних за створення і супровід.
19. _________________________________________________________________.
20. _________________________________________________________________.
III. ПРАВА
Інженер має право: 
1. На захист професійної честі та гідності.
2. Знайомитися зі скаргами та іншими документами, що містять оцінку його роботи, давати на них пояснення.
3. Захищати свої інтереси самостійно і(або) через представника, в тому числі адвоката.
4. На конфіденційність дисциплінарного (службового) розслідування, за винятком випадків, передбачених законом.
5. Вимагати від користувачів інформаційної системи дотримання інструкцій з експлуатації програмного забезпечення.
6. В установленому порядку підвищувати свою кваліфікацію на спеціалізованих семінарах, конференціях, курсах.
7. Вносити пропозиції по вдосконаленню роботи, пов'язаної з передбаченими цією посадовою інструкцією обов'язками.
8. _________________________________________________________________.
9. _________________________________________________________________.
IV. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ 
Інженер несе відповідальність за: 
1. Безперебійну роботу всіх ланок інформаційної системи школи.
2. Достовірність наданої інформаційною системою звітності.
3. Збереження інформації.
4. За невиконання чи неналежне виконання без поважних причин статуту і правил внутрішнього трудового розпорядку школи, законних розпоряджень адміністрації школи, а також посадових обов'язків, встановлених цією Інструкцією, в тому числі за невикористання наданих прав, визначених трудовим законодавством.
5. За винне спричинення школі чи учасникам освітнього процесу збитків у зв'язку з виконанням (невиконанням) своїх посадових обов'язків інженер несе матеріальну відповідальність у порядку і в межах, встановлених трудовим і(чи) цивільним законодавством.
6. _________________________________________________________________.
7. _________________________________________________________________. 
V. ВЗАЄМОВІДНОСИНИ. ЗВ'ЯЗКИ ЗА ПОСАДОЮ 
Інженер: 
1. Проводить інструктаж з техніки безпеки, охорони праці, виробничої санітарії.
2. Працює в тісному контакті з адміністрацією та педагогічним колективом школи.
3. _________________________________________________________________.
4. _________________________________________________________________. 


ПОГОДЖЕНО:

Керівник структурного підрозділу:

_________________
(підпис) 
______________________
(ПІБ) 
___________________ р.
Начальник
юридичного відділу:

_________________
(підпис) 
______________________
(ПІБ) 
___________________ р.

З інструкцією ознайомлений:

_________________
(підпис) 
______________________
(ПІБ) 
___________________ р.                                       Учитель
1. Загальні положення
1.1. Ця посадова інструкція розроблена на основі тарифно-ква­ліфікаційної характеристики вчителя.Під час розробки Інструкції враховано рекомендації з органі­зації служби охорони праці в освітніх закладах системи Міністер­ства освіти України.Ця інструкція є типовою, її дія поширюється на всіх учителів школи, на її основі можуть бути розроблені аналогічні інструкції для вчителів, які ведуть окремі предмети, або вчителів початкової школи.1.2. Вчитель призначається на посаду і звільняється з неї дирек­тором школи.1.3. Вчитель повинен мати повну або базову вищу педагогічну освіту (без вимог до стажу педагогічної роботи).1.4. Вчитель підпорядковується безпосередньо заступнику дирек­тора школи з навчально-виховної роботи.1.5. Вчителеві безпосередньо підпорядковується лаборант (якщо вчитель виконує обов'язки завідувача кабінету).1.6. У своїй діяльності вчитель керується Конституцією і закона­ми України, Указами Президента України, рішеннями Кабінету Міністрів України і органів управління освітою всіх рівнів з питань освіти і виховання учнів; правилами і нормами охорони праці, тех­ніки безпеки і пожежної безпеки, а також Статутом і локальними правовими актами школи (в тому числі Правилами внутрішнього трудового розпорядку, наказами і розпорядженнями директора, цією Інструкцією), трудовим договором (контрактом).Вчитель дотримується положень Конвенції про права дитини.2. Функції
Основними напрямами діяльності вчителя є:
2.1. Навчання і виховання учнів з урахуванням специфіки на­вчального предмета і віку школярів.2.2. Стимулювання соціалізації учнів, формування в них загаль­ної культури забезпечення свідомого вибору ними професії та фор­мування готовності до функціонування в ринкових умовах.2.3. Забезпечення дотримання норм і правил техніки безпеки в навчальному закладі.3. Посадові обов'язкиВчитель виконує такі посадові обов'язки:3.1.  Здійснює навчання і виховання учнів із урахуванням спе­цифіки навчального предмета, проводить уроки й інші навчальні заняття в закріплених за ним класах згідно з розподілом навчально­го навантаження, забезпечує під час занять належний порядок і дис­ципліну.3.2. Реалізує прийняті в школі освітні програми відповідно до навчального плану, власного поурочного плану і розкладу занять; використовує при цьому різноманітні прийоми, методи й засоби на­вчання.3.3. Забезпечує рівень підготовки учнів, який відповідає вимо­гам державного освітнього стандарту.3.4. Виконує правила і дотримується норм охорони праці, техні­ки безпеки і протипожежного захисту, забезпечує охорону життя і здоров'я учнів під час навчального процесу.3.5. Оперативно повідомляє керівників школи про кожен нещас­ний випадок, вживає заходів щодо надання першої долікарської допомоги.3.6. Вносить пропозиції щодо покращення і оздоровлення умов здійснення навчального процесу, а також доводить до відома заві­дувача кабінету, адміністрації про всі недоліки в забезпеченні на­вчального процесу, які знижують працездатність учнів.3.7. Проводить інструктаж учнів з правил безпеки праці під час навчальних занять з обов'язковою реєстрацією в класному журналі чи журналі реєстрації інструктажів.3.8. Організовує вивчення учнями правил охорони праці.3.9. Здійснює контроль за дотриманням правил (інструкції) з охо­рони праці.3.10. Веде в установленому порядку класну документацію, здійснює поточний контроль за відвідуванням і успішністю учнів за прийнятою в школі системою, виставляє оцінки в класний журнал і щоденник учня, своєчасно подає адміністрації школи звітні дані.3.11.  Бере участь у встановленому порядку в підсумковій атес­тації учнів.3.12. Допускає у визначеному порядку на заняття представників адміністрації школи з метою контролювання й оцінювання своєї діяльності.3.13. Заміняє на уроках тимчасово відсутніх вчителів згідно з розпорядженням заступника директора школи з навчально-вихов­ної роботи.3.14. Дотримується Статуту і Правил внутрішнього трудового розпорядку школи, інших локальних правових актів школи.3.15. Створює умови для дотримання законних прав і свобод учнів.3.16. Готується до проведення занять, систематично підвищує свою професійну кваліфікацію, бере участь у діяльності методичного об­'єднання та інших формах методичної роботи, які прийняті в школі.3.17.  Бере участь у роботі педагогічної ради школи і нарадах, які проводяться адміністрацією школи.3.18.  Чергує по школі відповідно до графіку чергувань на пе­рервах між заняттями, а також за 20 хв до початку і протягом 20 хв після закінчення занять.3.19. Підтримує постійний зв'язок з батьками учнів (особами, які їх замінюють).3.20. Проходить періодичне медичне обстеження.3.21. Дотримується етичних норм поведінки, які відповідають гро­мадському статусу вчителя, в школі, побуті, в громадських місцях.3.22. У випадку виконання обов'язків завідувача кабінету:— організовує поповнення кабінету обладнанням, приладами та іншими матеріалами, приймає матеріальні цінності (крім меблів) під відповідальність на збереження на підставі відповідних документів, забезпечує зберігання підзвітного майна, бере участь в інвентари­зації та списуванні майна кабінету;— розробляє і періодично переглядає (не менш як один раз на 5 років) інструкції з охорони праці, подає їх на затвердження ди­ректору;— контролює обладнання навчального кабінету протипожежним інвентарем, медичними та індивідуальними засобами захисту, а також наочною агітацією з питань забезпечення безпеки життєдіяльності;— проводить інструктаж з охорони праці учнів з обов'язковою реєстрацією в класному журналі чи журналі визначеного зразка або організовує його проведення іншими педагогами;— не допускає проведення занять, пов'язаних із небезпекою для життя і здоров'я учнів і працівників школи, з повідомленням про це заступника директора з навчально-виховної роботи;— вносить пропозиції щодо покращення умов праці і навчання для включення їх в угоду з охорони праці.4.  Права
Вчитель має право на:4.1. Участь в управлінні школою в порядку, передбаченому Ста­тутом школи.4.2. Захист професійної честі й гідності.4.3. Ознайомлення зі скаргами та іншими документами, які містять оцінку його діяльності, надання відповідних пояснень.4.4. Захист своїх інтересів самостійно і/чи через посередника, в тому числі адвоката, у випадку дисциплінарного розслідування, по­в'язаного з порушенням вчителем норм професійної етики.4.5. Конфіденційність дисциплінарного (службового) розсліду­вання, за винятком випадків, передбачених законом.4.6. Вільний вибір і використання методик навчання й вихован­ня, навчальних посібників і матеріалів, підручників, методик оці­нювання знань учнів.4.7. Підвищення своєї кваліфікації.4.8. Проходження атестації на добровільній основі на відповід­ну кваліфікаційну категорію.4.9. Давання учням під час занять і перерв обов'язкових для ви­конання розпоряджень, які стосуються організації занять і дотри­мання дисципліни, притягнення учнів до дисциплінарної відповідаль­ності у випадках, передбачених Статутом і Правилами внутріш­нього розпорядку школи.5.  Відповідальність
5.1. У визначеному законодавством України порядку вчитель несе відповідальність за:— реалізацію в повному обсязі навчальних програм відповідно до навчального плану і розкладу занять;— збереження життя і здоров'я учнів під час навчального процесу;— дотримання прав і свобод учнів.5.2. За невиконання чи неналежне виконання без поважних при­чин Статуту і Правил внутрішнього трудового розпорядку школи, законних розпоряджень директора школи та інших локальних нор­мативних актів, посадових обов'язків, встановлених цією Інструк­цією, вчитель несе дисциплінарну відповідальність у порядку, ви­значеному трудовим законодавством.
5.3. За застосування, в тому числі одноразове, методів вихован­ня, пов'язаних з фізичним і/чи психічним насиллям над особистістю учня, а також скоєння іншого аморального вчинку вчитель може бути звільнений з посади відповідно до трудового законодавства і Закону України «Про освіту».5.4. За завдані школі чи учасникам навчального процесу у зв'яз­ку з виконанням (невиконанням) своїх посадових обов'язків збитки учитель несе матеріальну відповідальність в порядку і в межах, ви­значених трудовим і/чи цивільним законодавством.6. Взаємовідносини (зв'язки за посадою)Учитель:6.1. Працює в режимі виконання встановленого йому навчаль­ного навантаження відповідно до розкладу навчальних занять, бере участь в обов'язкових планових загальношкільних заходах, само­стійно планує діяльність, яка визначена його посадовими обов'яз­ками.6.2. У період канікул, які не збігаються з відпусткою, залучаєть­ся адміністрацією школи до педагогічної, методичної чи організа­ційної роботи в межах часу, який не перевищує навчального наван­таження до початку канікул. Графік роботи вчителя під час канікул затверджується наказом директора школи.6.3. Замінює в установленому порядку тимчасово відсутніх вчи­телів на умовах погодинної оплати і згідно з тарифікацією (залежно від тривалості заміни).6.4. Замінюється на період тимчасової відсутності вчителями тієї ж спеціальності чи вчителями, які мають відставання з навчального плану у викладанні предмета в цьому класі.6.5. Одержує від адміністрації школи матеріали нормативно-правового і організаційно-методичного характеру, ознайомлюєть­ся з відповідними документами.6.6. Систематично обмінюється інформацією з питань, які нале­жать до його компетенції, з адміністрацією і педагогічними праців­никами школи.
1. Загальні положення
1.1. Ця посадова інструкція розроблена на основі тарифно-ква­ліфікаційної характеристики вчителя.Під час розробки Інструкції враховано рекомендації з органі­зації служби охорони праці в освітніх закладах системи Міністер­ства освіти України.Ця інструкція є типовою, її дія поширюється на всіх учителів школи, на її основі можуть бути розроблені аналогічні інструкції для вчителів, які ведуть окремі предмети, або вчителів початкової школи.1.2. Вчитель призначається на посаду і звільняється з неї дирек­тором школи.1.3. Вчитель повинен мати повну або базову вищу педагогічну освіту (без вимог до стажу педагогічної роботи).1.4. Вчитель підпорядковується безпосередньо заступнику дирек­тора школи з навчально-виховної роботи.1.5. Вчителеві безпосередньо підпорядковується лаборант (якщо вчитель виконує обов'язки завідувача кабінету).1.6. У своїй діяльності вчитель керується Конституцією і закона­ми України, Указами Президента України, рішеннями Кабінету Міністрів України і органів управління освітою всіх рівнів з питань освіти і виховання учнів; правилами і нормами охорони праці, тех­ніки безпеки і пожежної безпеки, а також Статутом і локальними правовими актами школи (в тому числі Правилами внутрішнього трудового розпорядку, наказами і розпорядженнями директора, цією Інструкцією), трудовим договором (контрактом).Вчитель дотримується положень Конвенції про права дитини.2. Функції
Основними напрямами діяльності вчителя є:2.1. Навчання і виховання учнів з урахуванням специфіки на­вчального предмета і віку школярів.2.2. Стимулювання соціалізації учнів, формування в них загаль­ної культури забезпечення свідомого вибору ними професії та фор­мування готовності до функціонування в ринкових умовах.2.3. Забезпечення дотримання норм і правил техніки безпеки в навчальному закладі.3. Посадові обов'язкиВчитель виконує такі посадові обов'язки:3.1.  Здійснює навчання і виховання учнів із урахуванням спе­цифіки навчального предмета, проводить уроки й інші навчальні заняття в закріплених за ним класах згідно з розподілом навчально­го навантаження, забезпечує під час занять належний порядок і дис­ципліну.3.2. Реалізує прийняті в школі освітні програми відповідно до навчального плану, власного поурочного плану і розкладу занять; використовує при цьому різноманітні прийоми, методи й засоби на­вчання.3.3. Забезпечує рівень підготовки учнів, який відповідає вимо­гам державного освітнього стандарту.3.4. Виконує правила і дотримується норм охорони праці, техні­ки безпеки і протипожежного захисту, забезпечує охорону життя і здоров'я учнів під час навчального процесу.3.5. Оперативно повідомляє керівників школи про кожен нещас­ний випадок, вживає заходів щодо надання першої долікарської допомоги.3.6. Вносить пропозиції щодо покращення і оздоровлення умов здійснення навчального процесу, а також доводить до відома заві­дувача кабінету, адміністрації про всі недоліки в забезпеченні на­вчального процесу, які знижують працездатність учнів.3.7. Проводить інструктаж учнів з правил безпеки праці під час навчальних занять з обов'язковою реєстрацією в класному журналі чи журналі реєстрації інструктажів.3.8. Організовує вивчення учнями правил охорони праці.3.9. Здійснює контроль за дотриманням правил (інструкції) з охо­рони праці.3.10. Веде в установленому порядку класну документацію, здійснює поточний контроль за відвідуванням і успішністю учнів за прийнятою в школі системою, виставляє оцінки в класний журнал і щоденник учня, своєчасно подає адміністрації школи звітні дані.3.11.  Бере участь у встановленому порядку в підсумковій атес­тації учнів.3.12. Допускає у визначеному порядку на заняття представників адміністрації школи з метою контролювання й оцінювання своєї діяльності.3.13. Заміняє на уроках тимчасово відсутніх вчителів згідно з розпорядженням заступника директора школи з навчально-вихов­ної роботи.3.14. Дотримується Статуту і Правил внутрішнього трудового розпорядку школи, інших локальних правових актів школи.3.15. Створює умови для дотримання законних прав і свобод учнів.3.16. Готується до проведення занять, систематично підвищує свою професійну кваліфікацію, бере участь у діяльності методичного об­'єднання та інших формах методичної роботи, які прийняті в школі.3.17.  Бере участь у роботі педагогічної ради школи і нарадах, які проводяться адміністрацією школи.3.18.  Чергує по школі відповідно до графіку чергувань на пе­рервах між заняттями, а також за 20 хв до початку і протягом 20 хв після закінчення занять.3.19. Підтримує постійний зв'язок з батьками учнів (особами, які їх замінюють).3.20. Проходить періодичне медичне обстеження.3.21. Дотримується етичних норм поведінки, які відповідають гро­мадському статусу вчителя, в школі, побуті, в громадських місцях.3.22. У випадку виконання обов'язків завідувача кабінету:— організовує поповнення кабінету обладнанням, приладами та іншими матеріалами, приймає матеріальні цінності (крім меблів) під відповідальність на збереження на підставі відповідних документів, забезпечує зберігання підзвітного майна, бере участь в інвентари­зації та списуванні майна кабінету;— розробляє і періодично переглядає (не менш як один раз на 5 років) інструкції з охорони праці, подає їх на затвердження ди­ректору;— контролює обладнання навчального кабінету протипожежним інвентарем, медичними та індивідуальними засобами захисту, а також наочною агітацією з питань забезпечення безпеки життєдіяльності;— проводить інструктаж з охорони праці учнів з обов'язковою реєстрацією в класному журналі чи журналі визначеного зразка або організовує його проведення іншими педагогами;— не допускає проведення занять, пов'язаних із небезпекою для життя і здоров'я учнів і працівників школи, з повідомленням про це заступника директора з навчально-виховної роботи;— вносить пропозиції щодо покращення умов праці і навчання для включення їх в угоду з охорони праці.4.  Права
Вчитель має право на:4.1. Участь в управлінні школою в порядку, передбаченому Ста­тутом школи.4.2. Захист професійної честі й гідності.4.3. Ознайомлення зі скаргами та іншими документами, які містять оцінку його діяльності, надання відповідних пояснень.4.4. Захист своїх інтересів самостійно і/чи через посередника, в тому числі адвоката, у випадку дисциплінарного розслідування, по­в'язаного з порушенням вчителем норм професійної етики.4.5. Конфіденційність дисциплінарного (службового) розсліду­вання, за винятком випадків, передбачених законом.4.6. Вільний вибір і використання методик навчання й вихован­ня, навчальних посібників і матеріалів, підручників, методик оці­нювання знань учнів.4.7. Підвищення своєї кваліфікації.4.8. Проходження атестації на добровільній основі на відповід­ну кваліфікаційну категорію.4.9. Давання учням під час занять і перерв обов'язкових для ви­конання розпоряджень, які стосуються організації занять і дотри­мання дисципліни, притягнення учнів до дисциплінарної відповідаль­ності у випадках, передбачених Статутом і Правилами внутріш­нього розпорядку школи.5.  Відповідальність
5.1. У визначеному законодавством України порядку вчитель несе відповідальність за:— реалізацію в повному обсязі навчальних програм відповідно до навчального плану і розкладу занять;— збереження життя і здоров'я учнів під час навчального процесу;— дотримання прав і свобод учнів.5.2. За невиконання чи неналежне виконання без поважних при­чин Статуту і Правил внутрішнього трудового розпорядку школи, законних розпоряджень директора школи та інших локальних нор­мативних актів, посадових обов'язків, встановлених цією Інструк­цією, вчитель несе дисциплінарну відповідальність у порядку, ви­значеному трудовим законодавством.
5.3. За застосування, в тому числі одноразове, методів вихован­ня, пов'язаних з фізичним і/чи психічним насиллям над особистістю учня, а також скоєння іншого аморального вчинку вчитель може бути звільнений з посади відповідно до трудового законодавства і Закону України «Про освіту».5.4. За завдані школі чи учасникам навчального процесу у зв'яз­ку з виконанням (невиконанням) своїх посадових обов'язків збитки учитель несе матеріальну відповідальність в порядку і в межах, ви­значених трудовим і/чи цивільним законодавством.6. Взаємовідносини (зв'язки за посадою)Учитель:6.1. Працює в режимі виконання встановленого йому навчаль­ного навантаження відповідно до розкладу навчальних занять, бере участь в обов'язкових планових загальношкільних заходах, само­стійно планує діяльність, яка визначена його посадовими обов'яз­ками.6.2. У період канікул, які не збігаються з відпусткою, залучаєть­ся адміністрацією школи до педагогічної, методичної чи організа­ційної роботи в межах часу, який не перевищує навчального наван­таження до початку канікул. Графік роботи вчителя під час канікул затверджується наказом директора школи.6.3. Замінює в установленому порядку тимчасово відсутніх вчи­телів на умовах погодинної оплати і згідно з тарифікацією (залежно від тривалості заміни).6.4. Замінюється на період тимчасової відсутності вчителями тієї ж спеціальності чи вчителями, які мають відставання з навчального плану у викладанні предмета в цьому класі.6.5. Одержує від адміністрації школи матеріали нормативно-правового і організаційно-методичного характеру, ознайомлюєть­ся з відповідними документами.6.6. Систематично обмінюється інформацією з питань, які нале­жать до його компетенції, з адміністрацією і педагогічними праців­никами школи.